نشست نما در روزگاری سخت برگزار شد که قطعا برای بسیاری از ما خاطراتی ناخوش را در ذهنمان متبادر خواهد کرد. روز 22 دی ماه واقعا نمیدانستیم چطور غمی که سراسر دلمان را فراگرفته بود و غصه این چند ماه و سال 98 را چگونه با شما درمیان بگذاریم. موسیقی آغازین را ابزاری برای نمایش همدلی خود با شما و یافتن آرامشی در کنار دوستانمان هر  چند برای لحظاتی کوتاه یافتیم.

آقای مهرداد مهدی هنرمند عزیزی بودند که این لحظات خوب را برای ما ساختند.

مهرداد مهدی - نشست نما - فاساد فروم - facadefoum