نشست‌نما چطور شکل گرفت و هدف ان چیست؟چرا بعضی پروژه ها طول میکشند و در نهایت کارفرما، معمار و پیمانکار نما ناراضی خارج میشوند؟ ثنا رضوی در این سخنرانی به مشکلات حوزه نما و لزوم وجود نشست هایی برای همفکری و حل انها میپردازد.

نشست نما | فاساد فروم | کمیته نما | مهندسی نما | معماری | مشاور نما