خانم ژیلا نوروزی بنیانگذار دفتر معماری برسیان شار در این سخنرانی از تجربه چند ده ساله خود در مدیریت روابط سالم با کارفرما و معمارهای یک کارفرما خوب از دیدگاه خویش میپردازند. در این میان گریزی به کارفرما پروژه پالیزی و چگونگی راضی کردن ایشان به پوسته بتنی پیش ساخته میپردازند.

نشست نما - کمپین نما - ژیلا نوروزی - jila norouzi - معماری نما

برای آشنایی بیشتر با خانم ژیلا نوروزی پیشنهاد میکنیم ایشان را در اینستاگرام فالو کنید